Atrybutami naszej firmy są:
  • otwartość na nowe rozwiązania techniczne,
  • proekologiczne technologie,
  • oferowanie klientowi nowoczesnych, oszczędnych w budowie i eksploatacji technologii,
  • profesjonalizm kadry projektowej i wykonawczej,
  • terminowość i wysoka jakość usług przy zastosowaniu umiarkowanych cen.

Dzięki temu zyskujemy szerokie grono Klientów.


Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) (zwanego dalej: RODO) przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez „ORION CONSTRUCTION” S.A.:

Administrator

„ORION CONSTRUCTION” S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311889, NIP 7792335948, REGON 300847649
Dane kontaktowe
ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań
tel. +48 61 661 61 11, e-mail: office@orionconstruction.eu

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza dane w związku z podstawową działalnością i w celu zapewnienia kontaktu lub realizacji umów w działalności podstawowej. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach, dla których zostały udostępnione Administratorowi. Administrator w szczególności nie przetwarza danych w celu marketingu towarów i usług na rzecz osób fizycznych.

Administrator przetwarza dane osobowe, gdy:
– przetwarzane jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w szczególności w celu zapewnienia kontaktu lub realizacji umów w działalności podstawowej Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Kategorie odbiorców

Odbiorcą Państwa danych osobowych są lub mogą być nasi pracownicy, współpracownicy oraz osoby trzecie, z którymi Administratora łączy umowa – w celach zgodnych z celami przetwarzania danych przez Administratora.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czas przetwarzania

Dane przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż to jest niezbędne dla celów, w jakich zostały udostępnione lub do cofnięcia zgody i upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może wpływać na brak możliwości kontaktu lub powodować niemożność realizacji przez Administratora jego obowiązków lub praw, albo praw i obowiązków osób, których dane dotyczą.
W oparciu o dane osobowe Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.