Zarząd ORION CONSTRUCTION S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wagrowskiej 6, 61-369 Poznań (KRS 0000311889, NIP 7792335948, REGON 300847649, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł wpłacony w całości), w związku z dematerializacją akcji wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce (za pokwitowaniem) najpóźniej do 28 lutego 2021 r. posiadanych odcinków zbiorowych akcji.
Poznań, dnia 28 stycznia 2021 r.